12 تیر 1396
جناب آقاى عباسعلى اكبرىرياست محترم انجمن سامبو فدراسيون ورزش هاى رزمىكسب كرسى ارزشمند نايب رئيسى فدراسيون آسيايی سامبو و همچنين كسب كرسى رياست فدراسيون سامبوى آسياى مركزى را به شما و خانواده بزرگ رزمى كشور تبريک عرض مى نمايم .اميدوارم ظل توجهات حضرت بقية ا... العظم(عج) همچون عرصه مديريت داخلى ورزش كشور، در قله های رفيع مديريت حوزه بين المللی ورزش رزمی نيز بدرخشيد. ومن ا... التوفيقمحمود رشيدی
12 تیر 1396
میلاد شیری حاجی بابا سامبوکار وزن 100+ کیلوگرم به
10 تیر 1396
یوسف کریمیان سامبوکار وزن ۸۲کیلوگرم به مدال نقره
11 تیر 1396
تیم ملی سامبو بزرگسالان آقایان فدراسیون ورزش های
 رقابت های آسیایی سامبو و کامبت سامبو  درحالی جریان یافت که حضور 22 کشور از سرتاسر قاره کهن در 25 ...
روز نخست رقابتهای آسیایی بزرگسالان آسیا سامبو با شناخت حریفان برای نمایندگان کشورمان استارت خورد ...
اولین پیروزی برای دیگر نمایندگان تیم ملی کشورمان در اوزان 68- و 74- و 100+ رقم خورد در جریان ...
مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی پیگیری میشود که یوسف کریمیان در برابر حریف قزاق خود تن به شکست ...
  امیر حسین خادمیان که دور نخست پیروز میدان بود در مقابل حریف ترکمنستانی هم به پیروزی رسید تا در ...
  محمد علی معصومی در فینال مسابقات آسیایی 2014 سامبو در حالی که تا دقایق 4 مسابقه مساوی بودند ...
میلاد شیری نمایینده جوان کشورمان در روز دوم رقابت های آسیایی 2014 سامبو است که رقابت های خود را در ...
    جوان خوش آتیه سنگین وزن کشورمان در روز دوم رقابتهای آسیایی سامبو 2014 توانست با گذشتن از ...
کامبت سامبو کاران کشورمان در حالی روز پایانی رقابت ها را آغاز کردند که مسعود قدرتی نماینده 74 کیلو ...
امور استانها

کمیته امور استانها  :

 

بیوگرافی :

تلفن :

ایمیل:

 

 شرح وظایف کمیته استانها و شهرستانها
اهداف: نظارت برعملکرد رشته در مراکز استانهای کشور
1-    رایزنی برای تعیین مسئول هماهنگی سبک در استانها.
2-    نظارت بر حسن اجرای سیاستهای سبک براساس آیین نامه ها و مقررات در استانها.
3-    هماهنگی امورات نمایندگی استانها با سبک.
4-    تهیه و تنظیم بیوگرافی و سوابق کلیه روسای هيئتها در مراکز استانها.
5-    نظارت دقیق برعملکرد هیئتها در اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف  سبک.  
6-    شناسایی و پیشنهاد افراد شایسته و فنی در سطح هر استان با هماهنگی و همفکری و سایر کمیته ها جهت بکار گيري در هیئت استان به ریاست سبک.
7-    شناسایی و معرفی استانها نمونه کشور.
8-    همکاری و ارتباط با ساير کمیته های سبک.
9-    انجام امور محوله از طرف رئیس سبک .
10-    اخذ گزارشات عملکرد به صورت مستمر ماهیانه از مراکز استانها جهت ارائه به ریاست  سبک.